Đăng ký đại lý
Từ 2-15 kí tự, phải bắt đầu bằng chữ cái, có thể gồm cả chữ cái, số và gạch dưới.
Vui lòng nhập mật khẩu
Vui lòng xác nhận lại mật khẩu
Cần giống tên tài khoản ngân hàng, nếu không thì không thể rút tiền
ví dụ:6227002020690175526
ví dụ : thành phố hồ chí minh